Sądowe Stwierdzenie Nabycia Spadku, Radca Prawny Oleśnica, Prawnik Oleśnica, Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica
Porady Prawne Oleśnica, Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica, Prawnik Oleśnica, Radca Prawny Oleśnica

Porady Prawne Oleśnica - Sądowe Stwierdzenie Nabycia Spadku
Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica


Prawo spadkowe: Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej w wydaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Osobami zainteresowanymi są m. in.: spadkobiercy ustawowi, spadkobiercy testamentowi oraz ich spadkobiercy.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sądu spadku. Sądem spadku jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy w szczególności załączyć akt zgonu spadkodawcy. Należy również wskazać znanych wnioskodawcy spadkobierców, przy czym pamiętać należy, że sąd spadku nie jest tym wskazaniem związany, albowiem z urzędu obowiązany jest zbadać kto jest spadkobiercą.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące być spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi. Jednakże stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Opłata od wniosku o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wynosi 50 zł (w przypadku gdy wniosek dotyczy jednego spadkodawcy). Stan prawny 03.02.2016 r.