Przyjęcie Spadku, Odrzucenie Spadku, Radca Prawny Oleśnica, Prawnik Oleśnica, Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica
Porady Prawne Oleśnica, Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica, Prawnik Oleśnica, Radca Prawny Oleśnica

Porady Prawne Oleśnica - Przyjęcie Spadku, Odrzucenie Spadku
Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica


Prawo spadkowe: Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Od dnia 18 października 2015 r. brak wyraźnego oświadczenia spadkobiercy skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (nie dotyczy to jednak spadków otwartych przed tym dniem. Za dzień otwarcia spadku uważa się dzień śmierci spadkodawcy). Dotychczas brak tego oświadczenia skutkował prostym przyjęciem spadku, chyba że spadkobiercą była osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istniała podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, bądź też gdy jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas uważało się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone przez spadkobiercę w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Dla spadkobiercy ustawowego co do zasady będzie to data w której spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy, pod warunkiem że wiedział o istnieniu węzła rodzinnego łączącego go ze spadkodawcą. Natomiast dla spadkodawcy testamentowego co do zasady będzie to data, w której spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy oraz o istnieniu testamentu, w którym został powołany do dziedziczenia.

W imieniu małoletniego spadkobiercy oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo oświadczenie co do przyjęcia lub odrzucenia spadku składa przedstawiciel ustawowy (np. w przypadku osoby małoletniej co do zasady będą to rodzice). Należy mieć na uwadze, że proste przyjęcie spadku oraz jego odrzucenie w imieniu osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga zgody sądu opiekuńczego pod rygorem nieważności oświadczenia przedstawiciela ustawowego.

Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może zostać złozone przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia wymaga formy pismenej z podpisem urzędowo poświadczonym.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być - pod rygorem nieważności - złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane. Jednakże jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby wówczas można złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, z tym że uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem, a spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie, jak też przed każdym notariuszem. Zarówno sąd, jak i notariusz mają obowiązek przesłać niezwłocznie takie oświadczenia, wraz z załącznikami, do sądu spadku (sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy). Oświadczenia mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Opłata sądowa od wniosku o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi 50 zł. Za złożenie oświadczenia u notariusza maksymalna stawka notarialna wynosi 50 zł.