Alimenty na dziecko, Pozew o alimenty, Radca Prawny Oleśnica, Prawnik Oleśnica, Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica
Porady Prawne Oleśnica, Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica, Prawnik Oleśnica, Radca Prawny Oleśnica

Porady Prawne Oleśnica - Alimenty na dziecko, Pozew o alimenty
Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica


Prawo Rodzinne: Obowiązek alimentacyjny, alimenty po rozwodzie

Czym są alimenty?

Alimenty to świadczenie pieniężne należne uprawnionym, do którego wypłaty zobowiązani rodzice są do partycypowania w kosztach utrzymania, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Jak uzyskać alimenty na dziecko ?

Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwa sposoby zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb – albo w formie świadczeń pieniężnych (tzw. alimenty), albo w naturze. W tym ostatnim wypadku świadczenie zobowiązanego polega w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego.


Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Wysokość alimentów na dziecko zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do płacenia alimentów.

Zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka związany jest przede wszystkim z zaspokajaniem podstawowych potrzeb bytowych dziecka m. in. w postaci wyżywienia, stosownej do wieku odzieży, środków higieny i na ochronę zdrowia, kształcenia, ale także kosztów rozrywki i zajęć dodatkowych. Oceniając potrzeby dziecka bierze się pod uwagę m. in. wiek dziecka, miejsce pobytu, a także inne okoliczności zależne od konkretnego przypadku.


Alimenty na dziecko, a możliwości zarobkowe

Poprzez możliwości zarobkowe i majątkowe należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane przez zobowiązanego, lecz te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych (orzeczenie SN z dnia 9 stycznia 1959 r. 3 CR 212/59). Tym samym wysokość alimentów nie jest zależna od rzeczywistych dochodów zobowiązanego, ale od jego możliwości zarobkowania mając na uwadze m. in. wiek, zdolności, kwalifikacje i umiejętności zobowiązanego.

Pamiętać należy, iż jedną z istotnych zasad ustalania wysokości alimentów jest zasada równiej stopy życiowej dzieci i rodziców. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające, tym w jakich sami żyją.


Podwyższenie alimentów na dziecko

Raz ustalona wysokość alimentów nie ma charakteru niezmiennego i w razie zmiany stosunków można żądać zmiany wyroku sądowego dotyczącego zasądzonych alimentów.

Zazwyczaj z wiekiem potrzeby dziecka rosną wówczas można wystąpić o podwyższenie aliemntów wykazując wzrost usprawiedliwonych potrzeb dziecka w stosunku do okresu w którym obowiązek alimentacyjy został ustalony lub zwiększenie się możliwości zarobkowych lub majątkowych zobowiązanego rodzica.


Obniżenie alimentów na dziecko

W przypadku istotnego zmniejszenia się usprawiedliwonych potrzeb dziecka lub istotnego zmniejszenia się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego istnieje możliwość żądania obniżenia alimentów.

Z żądaniem podwyższenia alimentów lub obniżenia alimentów należy wystąpić do sądu. Sąd wówczas obowiązany jest porównać stan istniejący w dacie uprawomocnienia się poprzedniego orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego ze stanem istniejącym w dacie orzekania w niniejszej sprawie.


Do kiedy trwa obowiązek rodziców świadczenia alimetacyjnego na dziecko?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest w żaden sposób ograniczony konkretnie wskazanym terminem do którego ten obowiązek spoczywa na rodzicach, a w szczególności terminem osiagnięcia przez dziecko pełnoletności.

Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zatem obowiązek alimentacyjny rodziców trwa do chwili osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego się utrzymywania.


Czy rodzice mogą uchylić się od obowiązku płacenia alimentów na dziecko?

Rodzice mogą uchylić się od utrzymywania dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Nadto rodzic może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.


Profesjonalna pomoc prawna doświadczonego Radcy Prawnego z Oleśnicy

W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy prawnika w zakresie porady prawnej odnośnie alimentów na dziecko, doświadczony Radca Prawny z Oleśnicy Krzysztof Wojsa oferuje profesjonalną pomoc prawną:
- uzyskanie alimentów
- sporządzenie stosownego pisma (pozew o alimenty)
- uregulowanie władzy rodzicielskiej
- ustalenie kontaktów z dzieckiem