porady prawne klienci indywidualni, pomoc prawna, rozwody, alimenty, separacje
porady prawne alimenty, pomoc prawna, porady prawne rozwód, porady prawne separacje

Porady Prawne Oleśnica: Klienci Indywidualni


Kancelaria świadczy na rzecz Klienów indywidualnych pomoc prawną z zakresu:

prawo cywilne, w tym w szczególności: odpowiedzialność za niewykonanie umów, odpowiedzialność za szkody, odszkodowania zadośćuczynienia za poniesione szkody i krzywdy, rękojmia i gwarancja, kary umowne, cesja wierzytelności, bezpodstawne wzbogacenie, ochrona i prawa konsumentów

prawo spadkowe, w tym stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, przyjęcie bądź odrzucenie spadku

prawo rodzinne, tj. sprawy o rozwód i separację, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, opieka nad dziećmi, podział majątku wspólnego po rozwodzie, rozdzielność majątkowa

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, tj. prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy, odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika, odpowiedzialność za mienie powierzone, czas pracy pracownika, rozwiązanie umowy o pracę i odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

prawo nieruchomości ,w tym własność i współwłasność nieruchomości, zarząd nieruchomością wspólną, zasiedzenie własności nieruchomości, ochrona własności (roszczenie o wydanie nieruchomości i zaprzestanie naruszeń), służebności

prawo własności lokali (wspólnot mieszkaniowych), tj. podejmowanie i zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych, prawa i obowiązki członków wspólnoty, czynności zarządu, dochodzenie kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych

prawo spółek handlowych, w tym zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego

prawo administracyjne

upadłość konsumencka

Szkody łowieckie, tj. doradztwo w zakresie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych


Pomoc prawna na rzecz Klientów indywidualnych obejmuje w szczególności:

udzielanie porad prawnych

przygotowywanie opinii prawnych

sporządzanie projektów umów (m. in. umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, o dzieło, roboty budowlane, dostawy)

opiniowanie umów

sporządzanie pism reklamacyjnych

sporządzanie pism w toczących się postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i w postępowaniach administracyjnych

reprezentowanie w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji, a także w postępowaniach egzekucyjnych