porady prawne klienci biznesowi, pomoc prawna dla firm, porady prawne dla firm
porady prawne alimenty, pomoc prawna, porady prawne rozwód, porady prawne separacje

Porady Prawne Oleśnica: Klienci Biznesowi


Kancelaria świadczy na rzecz Klienów biznesowych pomoc prawną i obejmuje:

udzielanie porad prawnych

przygotowywanie opinii prawnych

sporządzanie projektów umów (m.in. umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, o dzieło, roboty budowlane, dostawy)

analizowanie i opiniowanie umów, regulaminów

sporządzanie pism w toczących się postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i w postępowaniach administracyjnych

reprezentowanie w sprawach przed sądami powszechnymi (w tym przed sądem rejestrowym KRS), sądami administracyjnymi i w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji, a także w postępowaniach egzekucyjnych.


Oferta prawna na rzecz przedsiębiorców obejmuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w szczególności w zakresie:

prawo cywilne, w tym w szczególności: odpowiedzialność za niewykonanie umów, odpowiedzialność za szkody, odszkodowania zadośćuczynienia za poniesione szkody i krzywdy, rękojmia i gwarancja, kary umowne, cesja wierzytelności, bezpodstawne wzbogacenie, w sporach z przedsiębiorcami i konsumentami

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, m. in. doradztwa w szeroko rozumianych sprawach pracowniczych, odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika, odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone, przygotowywania dokumentów związanych z nawiązaniem, zmianą oraz rozwiązaniem stosunku pracy, przygotowywaniem regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, sporządzaniem umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy

prawo nieruchomości ,w tym własność i współwłasność nieruchomości, zarząd nieruchomością wspólną, zasiedzenie własności nieruchomości, ochrona własności (roszczenie o wydanie nieruchomości i zaprzestanie naruszeń), służebności

prawo własności lokali (wspólnot mieszkaniowych), tj. podejmowanie i zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych, prawa i obowiązki członków wspólnoty, czynności zarządu, dochodzenie kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych

prawo spółek handlowych, w tym zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego oraz bieżąca ich obsługa, przygotowywanie i składanie wniosków do KRS

prawo upadłościowe, a przede wszystkim w zakresie przygotowywania wniosków o ogłoszenie upadłości oraz zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości

prawo administracyjne

prawo budowlane

prawo gospodarczego

prawo zamówień publicznych