Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy związany z zagrożeniem epidemii koronawirusa COVID-19

Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy związany z zagrożeniem epidemii koronawirusa COVID-19

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg rozwiązań, których celem jest ochrona miejsc pracy. Dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w związku z epidemią COVID-19 przewidziane zostało dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń zatrudnionych objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Warunki otrzymania dofinansowania przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 ?

Dofinansowanie dotyczy przedsiębiorców, którzy:
1) odnotowali spadek obrotów gospodarczych w związku z epidemią COVID-19 rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
a) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,
b) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego,
2) nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (z wyłączeniem umowy ratalnej) 3) nie spełniają przesłanki do ogłoszenia upadłości,
4) przekażą kopię zawartego porozumienia (dotyczącego warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy) właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, a to w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia.

Kto może być objęty przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy ?

Przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy mogą być objęci:
1) pracownicy, a więc osoby pozostające w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy,
2) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą
3) osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Co otrzymamy w okresie przestoju ekonomicznego lub w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy ?

Wynagrodzenie pracownika w okresie przestoju ekonomicznego

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wysokość dofinansowania

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie obejmie również składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od części finansowanego wynagrodzenia.

Obniżenie wymiaru czasu pracy – wynagrodzenie zatrudnionego

Przedsiębiorca, który odnotował spadek obrotów gospodarczych w związku z epidemią COVID-19 może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wysokość dofinansowania w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Dofinansowanie obejmie również składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od części finansowanego wynagrodzenia.

Kiedy nie przysługuje dofinansowanie ?

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Nadto przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Sposób ustalenia wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz związki zawodowe, a gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

Elementy porozumienia

W porozumieniu określa się co najmniej:
1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; >
3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Przekazanie porozumienia

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Porozumienie a zmiana warunków i trybu wykonywania pracy

Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1–3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Tym samym pracodawca nie będzie musiał stosować przepisów dotyczących zmiany warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia warunków pracy lub płacy.

Okres na jaki mogą być przyznane świadczenia

Świadczenia będą przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem że Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom, w stosunku do których korzysta z dofinansowania z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie dofinansowania oraz w okresie przypadającym bezpośrednio po okresie lub okresach dofinansowania – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy.

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gov.pl/.

Prawnik Oleśnica, Radca Prawny Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica, Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica

Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica

Założyciel Kancelarii Radcy Prawnego w Oleśnicy, Prawnik Krzysztof Wojsa jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie został wpisany na listę radców prawnych pod numerem 3099