Praca zdalna podczas pandemii koronawirusa COVID-19. Czy można odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Praca zdalna podczas pandemii koronawirusa COVID-19. Czy można odmówić wykonywania pracy zdalnej?


Polecenie wykonywania pracy zdalnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Forma polecenia wykonywania pracy zdalnej

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wskazuje w jaką formę powinno mieć polecenie wykonywania pracy zdalnej. Tym samym polecenie wykonywania pracy zdalnej może nastąpić również w formie ustnej. Jednakże – dla celów dowodowych – powierzenie wykonywania pracy zdalnej powinno nastąpić w formie pisemnej lub przynajmniej mailem.

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej ?

Pracownik zasadniczo nie może odmówić wykonania polecenia wykonywania pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie bowiem z art. 100 § 1 k.p. pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 1) karę upomnienia; 2) karę nagany (art. 108 § 1 k.p.).

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych.

Prawnik Oleśnica, Radca Prawny Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica, Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica

Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica

Założyciel Kancelarii Radcy Prawnego w Oleśnicy, Prawnik Krzysztof Wojsa jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie został wpisany na listę radców prawnych pod numerem 3099