Koronawirus COVID-19 a obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Koronawirus COVID-19 a obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Konstytucja RP każdemu gwarantuje prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 66 ust. 1 Konstytucji RP). Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa, w tym m. in. kodeks pracy


Jakie obowiązki BHP spoczywają na pracodawcy w związku zagrożeniem koronawirusem COVID-19

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (k.p.) na pracodawcy spoczywają obowiązki zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązki te zostały ogólnie ujęte w art. 207 § 2 (k.p.) i zgodnie z nimi pracodawca jest zobowiązany podczas zagrożenia koronawirusem COVID-19 m. in.:
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy.

Czy pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym w związku zagrożeniem koronawirusem COVID-19?

Kodeks pracy wymaga również od pracodawcy, w związku z zagrożeniem koronawirusa COVID-19 przekazania pracownikowi informacji o ryzyku zawodowym i sposobach jego zapobiegania w szczególności w celu przeciwdziałania chorobom zawodowym i parazawodowym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. I PK 95/10). Chorobę zawodową lub parazawodową może w szczególności stanowić choroba zakaźna. "Pracodawca ma zatem obowiązek oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą na określonym stanowisku, ujmując go w kartach oceny tego ryzyka. O ryzyku należy pracownika poinformować, przekazując jednocześnie wiedzę o środkach zapobiegania negatywnym dla zdrowia lub życia skutkom warunków pracy. Obowiązek przeciwdziałania chorobom zawodowym i innym chorobom występującym w środowisku pracy obejmuje po pierwsze ocenę, na jakie choroby pracownicy mogą zapaść, a po drugie zastosowanie środków ochronnych, np. w postaci szczepień.) (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.04.2013 r., sygn. akt: III PK 45/12).

Czy w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 pracodawca odpowiada za zapewnienie pracownikom odpowiednich środków dezynfekcyjnych?

W związku z zagrożeniem koronawirusa COVID-19, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej reguluje załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Do środków ochrony indywidualnej zalicza się m. in. odzież ochronną oraz środki ochrony: kończyn dolnych i górnych, głowy, twarzy i oczu, układu oddechowego.

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy środki ochrony zbiorowej nie chronią przed zagrożeniami lub też jeśli zagrożeń tych nie można wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej albo odpowiedniej organizacji pracy. Więcej informacji na temat koronowirusa COVID-19, oraz aktualne informacje i zalecenia można się dowiedzieć na oficjalnej stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych.

Prawnik Oleśnica, Radca Prawny Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica, Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica

Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica

Założyciel Kancelarii Radcy Prawnego w Oleśnicy, Prawnik Krzysztof Wojsa jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie został wpisany na listę radców prawnych pod numerem 3099