Epidemia Koronawirusa COVID-19, a wykonywanie przez rodzica kontaktów z dzieckiem

Epidemia Koronawirusa COVID-19, a wykonywanie przez rodzica kontaktów z dzieckiem


Sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem, a epidemia koronawirusa COVID-19

Epidemia koronawirusa COVID-19 poza wpływem na nasze życie codzienne, może również mieć wpływ na sprawowanie opieki nad dzieckiem i realizację z nim kontaktów. W sytuacji bowiem, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, ten z rodziców przy którym dziecko nie ma ustalonego miejsca zamieszkania, może spotkać się z utrudnianiem kontaktów przez drugiego rodzica (nawet tych uregulowanych sądownie) z uwagi na stan epidemii koronawirusa COVID-19. Tymczasem nie można zapominać, że pomimo obowiązującego stanu epidemii w mocy pozostają wszystkie postanowienia wydane przez sądy w sprawie kontaktów z dziećmi przez rodziców, którzy żyją w rozłączeniu. Na powyższe zwraca również uwagę w swoim komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości wskazując, że: "W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami co do realizacji w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że obowiązują wszystkie postanowienia sądów w tym zakresie. W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia."

Co może zrobić rodzic, któremu kontakty są utrudniane ?

Rodzic, któremu kontakty są utrudniane (pomimo istnienia orzeczenia sądu albo z ugody zawartej przez rodziców przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem), może wystąpić do sądu o zagrożenie rodzicowi utrudniającemu kontakty, obowiązkiem zapłaty na swoją rzecz oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Jeżeli to nie poskutkuje wówczas rodzic, któremu kontakty są utrudniane może wystąpić do sądu o nakazanie zapłaty na swoją rzecz określonej sumy pieniężnej od rodzica utrudniającego kontakty. Wysokość należności ustalana jest proporcjonalnie do liczby naruszeń. Wniosek o nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej za niewykonane kontakty można składać wielokrotnie. Wydaje się jednak, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest porozumienie się rodziców w kwestii wykonywania kontaktów z dzieckiem w okresie epidemii koronawirusa. Rozważyć można również uzgodnienie pomiędzy rodzicami "odebrania" utraconych kontaktów przez rodzica poszkodowanego zaistniałą sytuacją po epidemii.

Prawnik Oleśnica, Radca Prawny Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica, Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica

Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica

Założyciel Kancelarii Radcy Prawnego w Oleśnicy, Prawnik Krzysztof Wojsa jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie został wpisany na listę radców prawnych pod numerem 3099